• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงแก้วตา  พิทักกุล ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงอภิชญา  จังมีนา รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายวิกรานต์  สีกา กรรมการนักเรียน

  4.เด็กหญิงอุปมาพร  เนินใหม่ กรรมการนักเรียน

  5.เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองอำพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

  6.เด็กหญิงดารารัตน์  ยอดสิงห์ หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  7.เด็กชายณฐพงศ์  สารการ หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  8.เด็กชายสุธี  กาตั้ง  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  9.เด็กหญิงแก้วตา  พิทักกุล หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  10.เด็กชายพิทักพงษ์  แก้วโสนด หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  11.เด็กหญิงชัยพฤกษ์  ปุราชะทำมัง หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  12.เด็กหญิงผกามาศ  สุขประทัง ประธานสีแดง

  13.เด็กหญิงชัยพฤกษ์  ปุราชะทำมัง ประธานสีเขียว

  14.เด็กหญิงชมพูนุช  แถวนาชุม ประธานสีฟ้า

  15.เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีไธสงค์ ประธานชุมนุมกีฬา

  16.เด็กชายพลพล  เพชรกล้า ประธานชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์

  17.เด็กหญิงแสงระวี  เหนือเกาะหวาย ประธานชุมนุมอาเซียน

  18.นางสาวรัตยา  กะการดี  ที่ปรึกษากิจกรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-02 09:29:07 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]