• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

                  ในการกำหนดพันธกิจของโรงเรียน   โดยคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ได้ร่วมกันกำหนดไว้ดังนี้

  ๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

  ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมตามวัยและศักยภาพของนักเรียนโดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป

  ๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  เป้าหมายของโรงเรียน

  ในการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ได้กำหนดเป้าหมายหลักของโรงเรียนไว้คือ  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีโอกาสได้พัฒนาตนเองและนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพ และได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนไว้ดังนี้

  1. นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

  พันธกิจของโรงเรียน

  1. สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตามวัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-02 09:29:07 น.

โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260348 อีเมล์: nonphasuk2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตยา กะการดี โทรศัพท์: 098-5065613 อีเมล์: sabayjaiclub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]