• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

  1. ที่ตั้ง

  ¨  ในเขตเทศบาล / สุขาภิบาล

  • นอกเขตเทศบาล / สุขาภิบาล   ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว   27160
  1. ระยะทาง

  จากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

        þ  ถนนลาดยาง  ประมาณ  50  กิโลเมตร

  1. ประวัติโรงเรียน

  เดิมที่หมู่บ้านหนองตะเคียนบอนเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านหนองหว้า พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาปี พ.ศ. 2514 มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็น 36 หลังคาเรือน  จำนวน 216 คน  ทางราชการเห็นว่าประชากรมากพอที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านได้จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514  โดยมี นายไสว ดวงจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

  ต่อมานายไสว   ดวงจันทร์ และชาวบ้านได้ปรึกษาหารือกันจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  จึงทำหนังสือเสนอต่อนายสมศักดิ์  โสมาภา  นายอำเภอวัฒนานครในขณะนั้น  แต่นายอำเภอไม่อนุญาต ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงทำหนังสือเสนอต่อจังหวัดปราจีนบุรี และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้  คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านจึงร่วมกันสละทรัพย์ สิ่งของ อุปกรณ์ก่อสร้าง และได้รับบริจาคที่ดินจากนายดี        สารการ  จำนวน  15 ไร่  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเรือนไม้หลังคามุงด้วยสังกะสี 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน  บ้านพักครู 1 หลัง และอุปกรณ์ครงทุกอย่าง  คิดเป็นมูลค่า 40,000 บาท

  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน

  เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 2  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515  โดยมีครู  2  ท่าน  คือ  นายอุกฤษณ์  สุขวิบาย  เป็นครูใหญ่คนแรก  และนายชุมพล  ศรีสุข  เป็นครูผู้สอน

              ต่อมาปี  พ.ศ. 2521  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียน  แบบ ป1 ก  จำนวน 1 หลัง  3  ห้องเรียน  บ้านพักครู 1  หลัง

              ในปี  พ.ศ. 2523  ทางราชการค่าย 2112  พร้อมด้วยชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างห้องสมุดให้ 1 หลัง  คิดเป็นมูลค่า 30,000  บาท 

              ในปี  พ.ศ. 2526  นายอดุลย์ อุดมเวช ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 

    ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2526

              ในปีการศึกษา 2537  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  ให้จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน  มูลค่า 1,780,000  บาท

              ต่อมาในวันที่ 15  กันยายน  พ.ศ. 2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งให้นายจุมพล  สว่างสาลี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายอดุลย์  อุดมเวช

              วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งให้     นายสมศักดิ์  ถาวรยิ่ง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายจุมพล  สว่างสาลี 

              วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 2 แต่งตั้งให้       นายสมสิทธิ์  โพธิ์งาม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนนายสมศักดิ์  ถาวรยิ่ง

              วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 2 แต่งตั้งให้             นายอภิชาต  ดาราศร   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนนายสมสิทธิ์  โพธิ์งาม

              วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรแก้ว เขต 2  แต่งตั้งให้  นายพิภัชพงศ์ คำพล  มาดำงรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนนายอภิชาต ดาราศร 

              วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้ว เขต 2 แต่งตั้งให้ นายมารุต  สาริกาพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนนายพิภัชพงศ์ คำพล

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน  มีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง  9  ห้องเรียน  บ้านพักครู 2 หลัง  ห้องพักครู  จำนวน 1 หลัง  อาคารสื่อ 1 หลัง  ฐานพระพุทธรูป จำนวน 2 ที่ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง โรงประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง   ห้องสมุด  1  หลัง  ห้องน้ำครู 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียนจำนวน 1 หลัง 4 ห้อง

              เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 4 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน    ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูธุรการ 1 คน ช่างไฟฟ้า 1 คน  นักเรียน 67  คน 

         4.  ขนาดพื้นที่

            โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น  25 ไร่ 3 ตารางวา 

         5.  คำขวัญของโรงเรียน

                  “ การศึกษาพัฒนาชีวิต ”

  1. สีประจำโรงเรียน

      “ ม่วง  -  ขาว ”

  1. อักษรย่อของโรงเรียน

      “ น.ค. ”

  1. สัญลักษณ์ของโรงเรียน

                     “  ต้นศรีตรัง"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 12:02:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]