• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา

            "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

    วิสัยทัศน์

        ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีมารยาท อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เน้นทักษะการอ่านการเขียน สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามน่าเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 12:02:39 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]