โรงเรียนร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้

  1. เด็กหญิงอภิชญา  สว่างกุล                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายอัยการ  กลมงาม                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานฝ่ายวิชาการ

  3. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงแก้วสุข                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน

  4. เด็กชายธนพล  พิทักษา                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

  5. เด็กหญิงนิภารัตน์  สารรักษ์                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม

  6. เด็กชายภาณุพงศ์  สิงห์วงษา                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  7.  เด็กชายจักรี  แมลงผึ้ง                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  8.  เด็กหญิงวิชาตา  สารสุข                               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  9.  เด็กหญิงรุจิกา  คุ้มจันอัด                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  10. เด็กสินันญา  พลสิทธิ์                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  11. เด็กหญิงอลิสา  ทดคำใส                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  12. เด็กหญิงนีรชา  คุณทา                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  13. เด็กชายเจษฎา  ปะนามะทัง                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  14. เด็กชายธีรภัทร  โสดามุข                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  15. เด็กหญิงธัญญา  ชัยวันนา                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              กรรมการ

  16. เด็กหญิงสิริลักษ์  สีอุชิน                               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            กรรมการ

  17. เด็กหญิงภัทรดา  เบื้องจันทึก                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            กรรมการ

  18. เด็กหญิงสุภาวินี  หมุนศรี                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            กรรมการ

  19. เด็กหญิงสุพัตรา  สว่างศิริ                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            กรรมการ

  20. เด็กหญิงเกษราภรรื  เบ้าทอง                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            กรรมการ

  21. เด็กหญิงรพิพัฒน์  ใบบาง                              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            กรรมการ

  22. เด็กชายสิลาดล  สงัด                                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            กรรมการ

  23. เด็กชายโชคอนันต์  กระแสเทพ                       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           กรรมการ

  24. เด็กหญิงนลัยพัฒน์  นามคำมี                          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            กรรมการ

  25. เด็กหญิงพิริสา  เอื้อเฟื้อ                                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            กรรมการ

  26. เด็กชายธนเดช  แหลมจันทึก                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             กรรมการและเลขานุการ

  27. เด็กชายเดชาธร  วรบุตร                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:08:55 น.

โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260369 อีเมล์: neo_reawta@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินทิพย์ สืบจากศรี โทรศัพท์: 0843625039 อีเมล์: sirigijung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]