โรงเรียนร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา   เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา

  2. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการถ่ายทอดจนสามารถขยายผลสู่ภายนอกได้อย่างเป็นระบบ

  4. พัฒนาสถานศึกษาทั้งองค์กรสู่มาตรฐานสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่น ในการจัดการศึกษา

  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

  3. ครูและบุคลากร มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีขีดความสามารถในการทำงานจนเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

  4. ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสู่ชุมชนได้

  5. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  6. ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:08:55 น.

โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260369 อีเมล์: neo_reawta@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินทิพย์ สืบจากศรี โทรศัพท์: 0843625039 อีเมล์: sirigijung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]