โรงเรียนร่มเกล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

            การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is Growth)

  ปณิธาน

            โรงเรียนร่มเกล้า จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ให้ผู้เรียน

  มีคุณลักษณะ ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

  มุ่งให้ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  กีฬา 

  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนร่มเกล้าร่วมกับชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้
  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียน รู้ด้วยตนเองมีการบูรณาการความรู้และขับเคลื่อน
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:08:55 น.

โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260369 อีเมล์: neo_reawta@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินทิพย์ สืบจากศรี โทรศัพท์: 0843625039 อีเมล์: sirigijung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]