โรงเรียนบ้านหนองหอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบ้านหนองหอยภายในปีพ.ศ.2557  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  สร้างเสริมปัญญาด้วยจิตนิสัยรักการอ่าน  สืบสานความเป็นไทย  บริหารและจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย  ชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:15 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0871314689 อีเมล์: ิbannonghoi2064@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศวิน พรหมอินทร์ โทรศัพท์: 0871314689 อีเมล์: Bannonhoig2064@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]