โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • รายงาน sar
 • บทสรุป

      

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       ตั้งอยู่เลขที่       หมู่ที่  3     ถนน  -   ตำบล       ผักขะ             อำเภอ      

  วัฒนานคร        จังหวัด        สระแก้ว    รหัสไปรษณีย์                27160           โทรศัพท์            -            

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ     อนุบาลปีที่ 1        ถึงระดับ     ประถมศึกษาปีที่ 6  เขตพื้นที่บริการการศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  หมู่ที่ 3 ,7 ,13  ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ผู้บริหาร     นายมานพ  มันตะรักษ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด      ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้  ตั้งแต่   11   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2553   จนถึงปัจจุบัน  มีบุคลากรครู จำนวน 4 คน ผู้เรียน จำนวน 65 คน

  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

          มาตรฐานที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

  มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

  ค่าน้ำหนัก

  คะแนนที่ได้

  เทียบระดับคุณภาพ

  ความหมาย

  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

  20

  19.5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5)

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5)

  5

  4.5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5)

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5)

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

   

  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

  มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

  ค่าน้ำหนัก

  คะแนนที่ได้

  เทียบระดับคุณภาพ

  ความหมาย

  ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

  65

  64.8

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20)

  20

  20

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (20)

  20

  20

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา (20)

  20

  20

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (5)

  5

  4.8

  5

  ดีเยี่ยม

   

  ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

  ค่าน้ำหนัก

  คะแนนที่ได้

  เทียบระดับคุณภาพ

  ความหมาย

  ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  5

  4.5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5)

  5

  4.5

  5

  ดีเยี่ยม

   

  ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

  ค่าน้ำหนัก

  คะแนนที่ได้

  เทียบระดับคุณภาพ

  ความหมาย

  ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 10   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และขุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย (5)

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

   

  ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

  มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

  ค่าน้ำหนัก

  คะแนนที่ได้

  เทียบระดับคุณภาพ

  ความหมาย

  ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

  มาตรฐานที่ 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น(5)

  5

  5

  5

  ดีเยี่ยม

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา

            มาตรฐานที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

  ลำดับที่

  มาตรฐานที่

  ชื่อมาตรฐาน

  ระดับคุณภาพ

  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

  ดีมาก

  1

  1

  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  ดีมาก

  2

  2

  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

  ดีเยี่ยม

  3

  3

  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ดีมาก

  4

  4

  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

  ดีมาก

  5

  5

  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  ดีมาก

  6

  6

  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  ดีเยี่ยม

  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

  ดีเยี่ยม

  7

  7

  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ดีเยี่ยม

  8

  8

  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ดีเยี่ยม

  9

  9

  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ดีเยี่ยม

  10

  10

  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวน  การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  ดีเยี่ยม

  11

  11

  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

  ดีเยี่ยม

  12

  12

  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง  

  ดีเยี่ยม

  ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  ดีเยี่ยม

  13

  ดีเยี่ยม

  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  ดีเยี่ยม

  ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  ดีเยี่ยม

  14

  ดีเยี่ยม

  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

  ดีเยี่ยม

  ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

  ดีเยี่ยม

  15

  ดีเยี่ยม

  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

  ดีเยี่ยม

            มาตรฐานที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าระดับดี ได้แก่

                ไม่มี

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( 3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

  สรุปผล

  จุดเด่น

  จุดควรพัฒนา

  • ด้านคุณภาพผู้เรียน

  1)       ผู้เรียนอ่านหนังลือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง

  2)       ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของขุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเดินแถวเข้าชั้นเรียน เป็นต้น

  1) ผู้เรียน มีผลการประเมินระดับชาติและระดับ ท้องถิ่นลดลง

  • ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ ผู้บริหารสถานศึกษา

  1)       ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม บทบาท

  2)       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

  • ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

  1)       ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

  2)       ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน คุณภาพการจัดการศึกษา

  • ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

  1)       ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ

  2)       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  3)       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  4)       ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำ จากคณะกรรมการวิจัย

  • ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1)       ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

  2)       ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น ป.1 – ป6 ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

  3)       ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัด

  4)       ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา

  5)       ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

  6)       ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนา

  • ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

  1)       โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยดำเนินการในรูปของคณะ กรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

  • ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

  1)       สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองแต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

  2)       นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

   

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต

  1.       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

  2.       การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

  3.       การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

  4.       การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมชน

   

  ความต้องการและการช่วยเหลือ

  1.       การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21

  2.       การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

  3.       การจัดสรรครูผู้สอนให้ครบชั้น

  4.       การสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพการใช้งานที่ดีพร้อม

   

   

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงสาธิตา      ศิริกระจาย              ประธานสภานักเรียน
  2. เด็กหญิงนันทวดี     แก้วเกษม               รองประธานสภานักเรียน
  3. เด็กชายจักรภัทร    ชุ่มสูงเนิน               รองประธานสภานักเรียน
  4. เด็กหญิงอรวรรณ   กั้วประดับ               ประชาสัมพันธ์
  5. เด็กหญิงนรีรัตน์     ซื่อสัตย์                  เหรัญญิก
  6. เด็กหญิงวารินทร์    สีไพร                    เลขานุการสภานักเรียน
  7. เด็กหญิงปนัดดา     แรกขึ้น                  กรรมการ
  8. เด็กหญิงปรารถนา  คล่องวิเชียร             กรรมการ
  9. เด็กหญิงกาญจนา   สุรินทรัตน์              กรรมการ
  10. เด็กหญิงนิตยา       ผกาศรี                  กรรมการ
  11. เด็กหญิงวิญาดา     ศิริกระจาย              กรรมการ
  12. เด็กชายธีรพันธุ์      พยอมศรี                กรรมการ
  13. เด็กชายสุภัทร       อ่อนแก้ว                กรรมการ
  14. เด็กชายสรายุทธ    ออมสิน                  กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:42:22 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ มันตะรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบงกช วิไลศรีอัมพร

 • นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260186 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา โคตะศรี โทรศัพท์: 0811519075 อีเมล์: aranya.prod@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]