โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กชายวีระยุทธ  สิงห์ดำ              ประธานสภานักเรียน
  2. เด็กหญิงนันทกานต์  นาสมภักดิ์               รองประธานสภานักเรียน
  3. เด็กหญิงกาญจนา  ซื่อสัตย์               รองประธานสภานักเรียน
  4. เด็กชายกรฤต  โตสวัสดิ์             ประชาสัมพันธ์
  5. เด็กชายทวิชัย  แยกไธสง                 เหรัญญิก
  6. เด็กหญิงชัญญานุช  แรกขึ้น                  เลขานุการสภานักเรียน
  7. เด็กหญิงอนัญญา  แย้มชมน                  กรรมการ
  8. เด็กชายสายฟ้า  คำปลิว                       กรรมการ
  9. เด็กหญิงณัชชา  ฟองเกิด                      กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]