โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลทั่วไป

  1. ข้อมูลทั่วไป

                    ชื่อโรงเรียนบ้านหนองใหญ่     ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3     ตำบลผักขะ   อำเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2        โทร……..-……….โทรสาร………-….…..e-mail …. bannongyai 2065 @ g mail . com….       website……-..………

  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       เนื้อที่  30  ไร่   …-…ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ   หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ , หมู่ที่ 9  บ้านเนินมะขาม และ หมู่ที่ 13  บ้านหนองไฮ

  2. ข้อมูลผู้บริหาร

                1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล    นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย

  โทรศัพท์............e-mail……bannongyai2065@gmail.com…..

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ………กศ.ม……สาขา……บริหารการศึกษา.……        

                  2) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ………75……..คน  คิดเป็นร้อยละ ……100…

               

  3. ข้อมูลครูและบุคลากร  ครูประจำการ

  ที่

  ชื่อ ชื่อสกุล

  อายุ

  อายุราช

  การ

  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  วุฒิ

  วิชา เอก

  สอนวิชา/ชั้น

  จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

  1

  นางบงกช

  วิไลศรีอัมพร

  55

  30  ปี

  ครู/ชำนาญการพิเศษ

  คบ.

  คณิตศาสตร์

  คณิต

  ศาสตร์ ป.3-6สังคม ศิลปะ อังกฤษ

  ป. 3

  40

  2

  นางเอมอร 

  พรหมชาติ

  39

   

   

  10 ปี

   

   

  ครู/ชำนาญการพิเศษ

     ก.ศม

  การบริหารการศึกษา

  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

  ป. 3-6

  สังคม ศิลปะ อังกฤษ ป.6

  40

  3

  นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี

  44

  4 ปี

  ครู คศ.1

  คบ.

  การประถมศึกษา

  ทุกวิชา

  ป. 1-2

  40

     4 นายสังวาลย์  กลำเงิน    26       1 ปี    ครูผู้ช่วย     คบ. ภาษาไทย

  ทุกวิชา

  ป. 3-4

        40

   

       จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ................4............. คน คิดเป็นร้อยละ ..........100......

       จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ............4.............. คน คิดเป็นร้อยละ ........100......

   

   

   

   

  พนักงานราชการ

  ที่

  ชื่อ ชื่อสกุล

  อายุ

  ประสบการณ์

  การสอน(ปี)

   

  วุฒิ

  วิชา เอก

  สอนวิชา/ชั้น

  จ้างด้วยเงิน

  1

  นางสาวรัชฎาพร 

  พิมพ์บุบผา

  29

  2

  คบ.

  ปฐมวัย

  อนุบาล1-2

  งบประมาณจาก

  สพป.สก.2

   

   

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

  ที่

  ชื่อ ชื่อสกุล

  อายุ

  ประสบการณ์

  การสอน (ปี)

   

  วุฒิ

  วิชา เอก

  สอนวิชา/ชั้น

  จ้างด้วยเงิน

  1

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรัญญา  โคตะศรี

  26

  1

   

  ปริญญาตรี

  เกษตร

  เด็กพิเศษ

  งบประมาณจาก

  สพป.สก.2

   

  4. ข้อมูลอาคารสถานที่

  อาคารเรียนจำนวน …1…..   หลัง อาคารประกอบจำนวน …...3......หลัง ส้วม…1…..หลัง

  สระว่ายน้ำ......-........สระ   สนามเด็กเล่น.......1........สนาม   สนามฟุตบอล………1..……..สนาม      

  สนามบาสเก็ตบอล ………-………..สนาม  สนามเทนนิส.........-....... สนาม อื่นๆ (ระบุ) .........-

   

  6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

        1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท   มีประชากรประมาณ  1,500  คน    บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่

  1. บ้านเนินมะขาม   ตำบลผักขะ    อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

                          2. บ้านหนองไฮ   ตำบลผักขะ     อำเภอวัฒนานคร     จังหวัดสระแก้ว

                          3. บ้านคลองวัว  ตำบลคลองทับจันทร์   อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

  อาชีพหลักของชุมชน คือ คือ การเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  เนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก    ทำนา    ทำไร่    จ้างงาน      การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน

  วันสงกรานต์   ประเพณี ตักบาตรข้าวเปลือก

                2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพหลัก

  คือ ทำนา    ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  18,000 บาท   จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ………4…….. คน

       3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

                  หมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  เป็นหมู่บ้านชนบท ชุมชนให้ความสนใจในการจัดการศึกษาดีมาก  ให้ความร่วมมือในด้านแรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ   แต่รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวค่อนข้างน้อย จึงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนได้เฉพาะในด้านแรงงาน

  และความรู้จากภูมิปัญญา

   

  7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

              1) ห้องสมุดจัดในห้องเรียน จำนวนนักเรียนที่ใช้อ่านหนังสือในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  60  คน ต่อ วัน    คิดเป็นร้อยละ   80.00    ของนักเรียนทั้งหมด

  2) ห้องปฏิบัติการ

            ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………-………. ห้อง

                     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………2………. ห้อง

                     ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ………-………. ห้อง

                          ห้อง (ระบุ).......................        จำนวน ………-………. ห้อง

            3)   คอมพิวเตอร์ จำนวน .........11........... เครื่อง

                     ใช้เพื่อการเรียนการสอน ......9............. เครื่อง

                     ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ..........9....... เครื่อง

                     จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน

                       เฉลี่ย....20........ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ......66.00..........ของนักเรียนทั้งหมด

                     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………..2………. เครื่อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  แหล่งเรียนรู้ภายใน

  สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

  ชื่อแหล่งเรียนรู้

   

  1. ห้องสมุด

  2. ห้องจริยธรรม

  3. ห้องพยาบาล

  4. โรงครัว

  5. บ่อเลี้ยงปลา

  6. แปลงเกษตร

  7. สวนสมุนไพร

  8. ห้องคอมพิวเตอร์

  9. สนามฟุตบอล

  10. สนามเด็กเล่น

  11. สวนหย่อม

  12. ฐานพระพุทธรูป

   

  200

  40

  15

  200

  80

  100

  50

  150

  200

  200

  80

  40

   

              5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน               

  แหล่งเรียนรู้ภายนอก

  สถิติการใช้

  จำนวนครั้ง/ปี

  ชื่อแหล่งเรียนรู้

  1. วัดหนองใหญ่

  2. ประปาหมู่บ้าน

  3. ร้านค้าสหกรณ์

  4. โรงสีข้าว

  5. ห้องสมุดประชาชน

  6. โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

  7. สวนเฉลิมพระเกียรติ

  8. ศาลหลักเมือง

  9.สวนน้ำดรีมเมอร์

  10

  2

  10

  2

  0

  0

  1

  0

  0

  1

   

   

                   

   

  6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                      6.1 ชื่อ-สกุล  นายคำแสง  สุพรรณนา   ให้ความรู้เรื่อง   งานจักสาน

  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้          จำนวน 2   ครั้ง/ปี

                     6.2  ชื่อ-สกุล  พระอธิการอำพล  อาภัสสโร       ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา

  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้          จำนวน  10  ครั้ง/ปี

   

  8.  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ

  ประเภท

  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

  หน่วยงานที่มอบรางวัล

   

  สถานศึกษา

   

  1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ

  - ผู้เรียน (O-Net) ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ

  - ผู้เรียน (O-Net) ปีการศึกษา 2560มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ดีมาก

  - ผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา 2560

  มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน

   

  2. โรงเรียนสีขาวระดับเหรียญเงิน

   

   

  สพป.สก. 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สำนักงาน ปปส.

   

  ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)

  นายมานพ  มันตะรักษ์

   

   

   

   

  1. โรงเรียนสีขาว

   

   

   

  สำนักงาน ปปส.

  ครู(ระบุชื่อ)

  1. นางเอมอร  พรหมชาติ

   

   

   

   

   

   

   

  2. นางบงกช  วิไลศรีอัมพร

   

   

   

   

   

   

   

  3. นางธิชาพรรษณ  พวงศรี

   

  1.ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น 4-6

  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

  2. ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันสวนถาดแห้ง ระดับชั้น 4-6 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

   

  1.ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น 4-6

  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

  2. ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันสวนถาดแห้ง (เด็กพิเศษ) ระดับชั้น 4-6 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

   

  1. ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้น 4-6 เด็กพิเศษ)

  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

  2. ครูผู้ฝึกสอนแข่งขันสวนถาดชื้น(เด็กพิเศษ) ระดับชั้น 4-6 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

  3. รางวัลครูผู้ฝึกสอนแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้น 4-6 (เด็กพิเศษ)

  รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

   

   

   

  สพป.สก. 2

   

   

   

   

   

   

  สพป.สก. 2

   

   

   

   

   

   

   

  สพป.สก. 2

   

   

   

   

   

   

  ศิลปะหัตกรรมนักเรียน

  ครั้งที่ 67 จ.นครนายก

   

  ที่

  ชื่อ

  งาน/โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  วิธีดำเนินการ

   

  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

  (จำนวน/ร้อยละ)

  1.

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

   

  นักเรียนปฐมวัยร้อยละ80 ได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถได้เต็มตามศักยภาพ

  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพ

   

  นักเรียนร้อยละ 85

  ได้รับการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยและเต็มตามศักยภาพ

  2.

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  นักเรียนร้อยละ80ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม  และ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  จัดกิจกรรมธนาคารความดี    กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธ  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.

  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการบริการด้านสุขภาพ  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  ดำเนินการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพต่างๆ เช่น กิจกรรมคลินิกสุขภาพ  กิจกรรมอาหารเสริม  กิจกรรมอาหารกลางวัน  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย

  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  เป็นต้น

  นักเรียนร้อยละ 85ได้รับการบริการด้านสุขภาพ   รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  4.

  โครงการศาสตร์พระราชาและขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา

  เพื่อให้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดประสิทธิภาพ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการสู่การเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา” ขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นักเรียนร้อยละ 85  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   

   

  ที่

  ชื่อ

  งาน/โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  วิธีดำเนินการ

  (ย่อๆ)

  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

  (จำนวน/ร้อยละ)

  5.

  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ มีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงาน  พัฒนาตน 

  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอบรม ศึกษา ดูงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ครูร้อยละ 85   ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน มีความรู้ ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

  6.

  โครงการนิเทศภายใน

  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กำกับ ดูแล และสร้างความเข้าใจ ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแล  แนะนำ  สร้างแรงจูงใจ และความเข้าใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85  ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ   จากผู้บริหาร

  7.

  โครงการวิชาการ

  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นประถมศึกษาปี6  ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียน

  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ป.6  ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียน ได้ทำกิจกรรม

   ที่ครูจัดขึ้น ครูมีการวางแผน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเรียน

   

  นักเรียนร้อยละ 85   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสาระวิชาหลัก

  8.

  จัดทำโครงการกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป

  นักเรียน ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

   

  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม 

  นักเรียนร้อยละ 85   สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม  สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ

   

   

   

   

   

   

  ที่

  ชื่อ

  งาน/โครงการ/กิจกรรม

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  วิธีดำเนินการ

  (ย่อๆ)

  ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

  (จำนวน/ร้อยละ)

  9.

  จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ

  เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  นักเรียนร้อยละ 85   สามารถสื่อสารและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]