โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านโนน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   22  ธันวาคม  2481   โดยนายดาบชัย  เปลี่ยนศรี  ธรรมการประจำอำเภอวัฒนานคร  ได้มอบหมายจากปลัดอำเภอวัฒนานคร   จังหวัดปราจีนบุรี  มาเป็นประธานเปิดอาคารหลังแรกโดยให้โรงเรียนบ้านโนน  เป็นประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  โดยดำรงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษา  เงินเดือนครู  และค่าใช้สอยต่าง ๆ ของโรงเรียนจ่ายด้วยเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ทางราชการได้ย้าย  นายละม่อม  สุกใส  ครูประชาบาล  ตำบลหนองน้ำใส 1 (วัดหนองหมากฝ้าย)  มารักษาการแทนครูใหญ่  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว    รหัสไปรษณีย์  27160 โทรศัพท์  037  -  550055    โทรสาร  -    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่  50  ไร่   -  งาน     มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร  5  กิโลเมตร  จากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 2   ระยะทาง    21  กิโลเมตร  มีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 สร้างด้วยเงินงบประมาณ 1 หลัง จำนวน  4  ห้องเรียน  อาคารโรงฝึกงานแบบองค์การสร้างด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน 1  หลัง  อาคารห้องเรียนชั่วคราวปัจจุบันใช้เป็นที่จัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน  จำนวน  1  หลัง  อาคารห้องเรียนชั่วคราว ปัจจุบันเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  อาคารห้องสมุดสร้างโดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล    ท่าเกวียน  และงบการสนับสนุนจากชุมชน   จำนวน  1   หลัง   ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ  7  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว  25  กิโลเมตร  เขตบริการของโรงเรียน ให้บริการการศึกษาพื้นที่ หมู่ที่ 2  ตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วย

                  1.  นายละม่อม  สุกใส    ดำรงตำแหน่ง    22  ธันวาคม   พ.ศ. 2481

                  2.  นายไพโรจน์  ผลสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่ง   3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2483    

                  3.  นายมีชัย  แสนวันนา     ดำรงตำแหน่ง    12  มิถุนายน  พ.ศ. 2532 

                  4.  นายสันติ  ศรีสุวรรณดิษฐ์   ดำรงตำแหน่ง    8  พฤษภาคม  พ.ศ.2539 

                  5.  นายสุเมธ  คันถี   ดำรงตำแหน่ง    17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2540 

                  6.  นายศิลป์ธร   ดำเพ็ง   ดำรงตำแหน่ง   9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2544 

                  7.  นายสมพงษ์  รักษาศิลป์   ดำรงตำแหน่ง   20  มิถุนายน  พ.ศ. 2548 

                  8.  นางฉวีวรรณ  แผ่วตะคุ    ดำรงตำแหน่ง    13  ตุลาคม  พ.ศ. 2549


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.

โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]