โรงเรียนบ้านเขาจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

  2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย

  5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

  6.  จัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8.  ส่งเสริมการเล่นกีฬารักษาสุขภาพ

   

  เป้าประสงค์

   

  1.  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้

  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3.  ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม

  4.  ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย

  5.  ผู้เรียนมีทักษะทางเทคโนโลยีและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

  6.  ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  8.  ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:37:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิทักษ์ มณีขำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายขจร บุญช่วย

 • นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,282
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609971 อีเมล์: khaojan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sudcheewan pothong โทรศัพท์: 0922533241 อีเมล์: meawpo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]