โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • AMSS++
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ช่วยเหลือ  สนับสนุนนักเรียนในวัยเรียนให้สามารถได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง  

  3. จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน

  4. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  5. วางแผนบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และโปร่งใสสามารถประเมิน ตรวจสอบได้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

            นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีการพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครบทุกด้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามช่วงชั้นอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-12 23:36:30 น.

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประกัน ซิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 0924911588 อีเมล์: keszeed@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]