• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (MISSION  STATEMENT)

  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะการทำงานตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความภูมิใจในความเป็นไทย
  4. สนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะ  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  จุดเน้น

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้น 10 ประการ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่จะต้องดำเนินการโดยได้สัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา จำนวน 2 รายการ และคงเหลือไว้ 8 ประการ และโรงเรียนได้เพิ่มเติม จำนวน 2 ประการตามจุดเน้น และความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดไว้ดังนี้

             1.  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
             2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

             3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

             4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ

             5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

             6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

             8. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก  

             9. สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

             10. ส่งเสริมการจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีเวทีแสดงความรู้สามารถ

            

  เป้าหมาย


             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

  ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต

  และการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
             2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง
             4. ส่งเสริมสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล
             5. สนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์

   

     นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุนทรียภาพ

  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทุกฝ่าย

  มีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-01 18:51:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233826 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี แสงตาปัน โทรศัพท์: 0872263614 อีเมล์: schoolbannongpakbung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]