• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Missions)

           1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา

           3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนตามหลักการมีส่วนร่วม

           4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

           5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

           6. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์(Goals)

           1. นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

           2. หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

           3. นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น

           4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

           5. ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           6. ครูได้รับการพัฒนาให้ทีสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพครู

           7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาท  และหน้าที่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           8. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

           9. นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนได้เสีย  มีความพึงพอใจบทบาท  และหน้าที่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           10. สถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

           11. สถานศึกษาพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

           12. สถานศึกษาพัฒนาระบบการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-29 21:26:52 น.

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชศรี หันทยุง โทรศัพท์: 0898332717 อีเมล์: detsri77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]