• Social Network
 • ประวัติโรงเรียน
 •            

             โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2471 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบล

  คลองน้ำใส (วัดสุทธาวาส)   กระทรวงธรรมการ ต่อมาในพ.ศ.2490  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัด

  สุทธาวาส ตามสถานที่ตั้งและใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน

              เมื่อถึง พ.ศ.2502 ได้ย้ายจากวัดมาตั้งโรงเรียนเอกเทศ ถึงปี พ.ศ.2510 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน

  และใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดสุทธาวาส(ธวัชชัย พิทยาคาร) ตามชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ให้งบประมาณ

  ก่อสร้างอาคาร

              พ.ศ.2523 การสู้รบของกองกำลังต่างชาติในกัมพูชาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

  ตามแนวชายแดนอย่างรุนแรง จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน โดย นายอ่อน  พลอยมาลี ครูใหญ่

  ขณะนั้นเป็นผู้จัดหาที่ดินและได้ขนานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เพื่อให้สอดคล้องกับ

  โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง  ของกองทัพภาคที่ 1  ตามหนังสือที่ ปจ.57/7034

  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2523

   

  ***************************************************

   

  สีประจำโรงเรียน

  เขียว - เหลือง

   

  ***************************************************

   

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้นไทร

   

  ***************************************************

   

  VTR แนะนำโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส

  https://www.youtube.com/watch?v=mG7ncGHjvRY

  http://www.youtube.com/watch?v=nTrb7Fj3DBQ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-29 19:32:03 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]