• Social Network
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระครูปลัดประธาน สมจิตโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายจำรูญ                      รุนสีงาม ประธานกรรมการ
  นายบุญเกิด สะพัน กรรมการ
  นายโกวิท เชื้อปิดตา กรรมการ
  นางสาวจิมหลิม ชมกุล กรรมการ
  นางรัตติยาภรณ์ จิ๋วโคราช กรรมการ
  นายผ่อง เกตุสอน กรรมการ
  นายวสันต์ เผือกพันธุ์ กรรมการ
  นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการ
       

   

  ชมกุล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-29 19:32:03 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]