• Social Network
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายเกรียงไกร สายสินยุ์ ชั้นม.3 ประธานกรรมการ
  เด็กหญิงนวภา แซ่สระน้อย ชั้นม.3 รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
  เด็กหญิงฐิติมา จันทร์สีเงิน ชั้นม.3 รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
  เด็กหญิงวิมพ์วิภา ใครหิน ชั้นม.2 กรรมการฝ่ายวิชาการ
  เด็กชายศุภโชค จิตร์แก้ว ชั้นม.3 กรรมการฝ่ายพัฒนาระเบียบวินัย
  เด็กหญิงชชิตา คุณมาศ ชั้นม.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  เด็กชายณัฐวุฒิ พรมวัน ชั้นม.3 กรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  เด็กหญิงกัลยา อยู่คะเชนทร์ ชั้นม.1 กรรมการฝ่ายศาสนา  วัฒนธรรม
  เด็กชายวัชระพงษ์ คำศรี ชั้นม.3 กรรมการฝ่ายกีฬา  นันทนาการ
  เด็กหญิงชลธิชา จันทรงาม ชั้นม.1 กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
  เด็กหญิงอนัญญา หงษ์มัง ชั้นม.3 กรรมการฝ่ายการเงิน
  เด็กหญิงสมปอง สายสินธุ์ ชั้นม.2 กรรมการและเลขานุการ
  นางปานทิพย์ ปักษินศิริ ครู ครูที่ปรึกษา
  นายวสันต์ เผือกพันธ์ ครู ครูที่ปรึกษา
  นางสาวสุพัตรา กะการดี ครู ครูที่ปรึกษา
         
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-07 09:16:58 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]