• Social Network
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษาปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้า

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและสุขภาพจิต

  6.  ส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมตามหลักธรรมของศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมพื้นฐาน

       5 ประการ

  7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  8.  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนได้ตาม

       แนววิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

  9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการ การจัดการและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานที่

       สอดคล้องกับท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-07 09:16:58 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]