โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2507  โดยนายทองคำ บุญสัมฤทธิ์    ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส  งบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์  ไม่ทราบงบประมาณ ที่สร้าง เป็นอาคารชั่วคราว 1 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนครั้งแรก  ในวันที่  17  สิงหาคม  2507  มีนักเรียน  44  คน  นายสงวน  จันทร์แก้ว  เป็นครูใหญ่  และได้พยายามหาครูพิเศษในชุมชนมาช่วยสอน  2  คน คือ นายธนูเทพ  เจริญวัฒนธรรม  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

  พ.ศ. 2510  นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส  ต่ออาคารชั่วคราวเดิมให้อีก 2 ห้องเรียน  งบประมาณ 6,500 บาท

  พ.ศ. 2510  กรมประชาสงเคราะห์  สร้างบ้านพักครูแบบอื่น(สร้างเอง)  งบประมาณ 65,000 บาท  จำนวน  1  หลัง  1 ตุลาคม 2512 กระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารแบบอื่น(สร้างเอง)ราคา59,000 บาท 2 ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง

   11 พฤษภาคม 2513  นายสงวน จันทร์แก้ว  ครูใหญ่  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านตุ่นอำเภออรัญประเทศ นายบุญเพ็ง พลเดช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบุ่งแคน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒

   พ.ศ. 2516   กรมประชาสงเคราะห์ สร้างบ้านพักครูแบบอื่นๆ (สร้างเอง)  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ   30,000  บาท

  พ.ศ. 2516   โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  พ.ศ.  2519   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ 312  งบประมาณ  65,000  บาท  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  พ.ศ.  2520  วันที่  1  มิถุนายน  2520  นายบุญเพ็ง  พลเดช  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเทา  นายเสรีชน  ศรีบุตร  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้  มาช่วยราชการสอน ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  พ.ศ.  2520   องค์การบริหารจังหวัดปราจีนบุรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณ  250,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

     พ.ศ.  2521  นายเสรีชน  ศรีบุตร  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้  รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒   

  นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส  ขุดสระน้ำ ให้ 1 แห่ง  งบประมาณ  40,000  บาท

     พ.ศ.  2523  ได้งบประมาณสร้างส้วม  5 ห้องราคา  30,000  บาท  ของกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  จากกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  90,000  บาท

    ผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินให้ 4,000 บาท  คณะ อพป. มอบให้ 8,000 บาท  รวมเป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน

     พ.ศ.  2524  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ขุดบ่อบาดาล ให้ 1 บ่อ 

  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างบ้านพักครู จำนวน  1  หลัง  ราคา  100,000 บาท     

  ได้งบซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว  ทำฝา ทำพื้น จากนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส  จำนวนเงิน 25,000 บาท   

  นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาธง  งบประมาณ  3,000  บาท  จากนายเสนาะ  เทียนทอง  ส.ส.จ.ปราจีนบุรี

    พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณจากสปช.  กระทรวงศึกษาธิการ  สร้างส้วม  1  หลัง 5  ที่นั่งงบประมาณ  40,000  บาท  

  รับงบสร้างถังขยะและเตาเผาขยะ  งบประมาณ 7,000  บาท จาก สปช. กระทรวงศึกษาธิการ   สร้างถังน้ำฝน ฝ.33  เฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี  ได้รับงบจากคณะครู  ประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  เป็นเงิน  35,000  บาท     สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบฝ.30 (พิเศษ) งบประมาณ 25,000  บาท จากเงินพัฒนาส.ส. ของอาจารย์สำรวล   มหิตบุรินทร์  ส.ส.ปราจีนบุรี

  สร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน  แบบ ป.1 ก งบประมาณ  300,000 บาท จาก สปช. กระทรวงศึกษาธิการ 

  พ.ศ. 2526  สร้างอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  งบประมาณจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นเงิน 15,000  บาท   สร้างระบบท่อน้ำภายใน  โดยงบบริจาค  15,000  บาท

  จัดซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า  2  เครื่อง  จากผู้บริจาคทั่วไป  เป็นเงิน 7,500  บาท

  จัดซื้อรถตัดหญ้าพร้อมเครื่อง  1  คัน  จากผู้บริจาคทั่วไป  5,500  บาท

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว 1 เครื่อง  ราคา  1,500  บาท

  จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน  และลำโพง  2  ตัว  ราคา  15,000  บาท

  พ.ศ.  2527  สร้างศาลพระภูมิ  งบบริจาค  2,500  บาท

  สร้างศาลเจ้าพ่อ  งบบริจาค  800  บาท

  พ.ศ.  2528  สร้างศาลาพักนักเรียนกลับบ้าน โดยตชด.เขต 12 งบ30,000  บาท                  

                      สร้างมณฑปครองพระพุทธรูป ร.9 เป็นเงินบริจาค 10,000  บาท

                      สร้างพระพุทธรูป สร้างโดยนางศรีสุดา  โอสถานนท์ 

                      สร้างเรือนเพาะชำ  งบประมาณ 10,000  บาท  งบประมาณจาก สปช.

  พ.ศ. 2529    ขยายเขตไฟฟ้า  งบประมาณ 30,000  บาท จาก  สปช. กระทรวงศึกษาธิการ

                       ปรับปรุงสนามฟุตบอล งบประมาณ  94,000 บาท จาก สปช. กระทรวงศึกษาธิการ         

                       นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส  ได้ให้งบประมาณช่วยเหลือ  ดังต่อไปนี้

  พ.ศ. 2526 งบประมาณ 8,594 บาท ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 5 หลัง

  พ.ศ. 2527   งบประมาณ  5,550 บาท   และ  10,000  บาท  นำมาจัดซื้อเครื่องฉายข้ามศีรษะ  เครื่องฉายวีดิโอ

  พ.ศ. 2529  จัดซื้อทีวีสีขนาด 20 นิ้ว ราคา  10,000  บาท

                                  พ.ศ. 2533  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  ราคา  10,000  บาท

                  พ.ศ. 2542  ได้อาคารเรียนแบบ  สปช.102/26  จากสปช.  กระทรวงศึกษาธิการ  งบประมาณ 816,500 บาท

                  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2542  นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งแคน  ยุบรวมมาเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒

                  1  เมษายน  พ.ศ. 2547  นายเสรีชน  ศรีบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ (เกษียณก่อนกำหนด)   นางศิวิไล  ประเสริฐ  อาจารย์ 2  ระดับ 7  รักษาการแทน

                   6  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  นายสมนึก  จันทร์สิงห์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนางาม  อ.วัฒนานคร  ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒  จนถึง 30 กันยายน 2559 (เกษียณอายุราชการ)

                   2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นางนวลจันทร์   เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง อ.วัฒนานคร ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ จนถึง 26  ธันวาคม 2559

                   27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายสกลธ์   ขุนสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพ 131  อ.ตาพระยา ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ จนถึงปัจจุบัน

             

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]