โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

  1. จัดการเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

  2. พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

  4. พัฒนาส่งเสริมครูและนักเรียนคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม

  5. ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  6. พัฒนาครูนักเรียนให้มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558

  7. น้อมนำปรัชญาเศรษฐพอเพียงใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาการการศึกษา

          เป้าหมาย

                1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

                2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีตามลำดับชั้น

                3.  ครูมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อ

                4.  นักเรียนและครูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์

                5.  นักเรียนความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

                6.  ครูและนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                7.  ครูและนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐพอเพียงสู่วิถีชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสกลธ์ ขุนสนิท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประทุม ศรีโสภา

 • นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0814357369 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงกฏ หุ่นประการ โทรศัพท์: 0888396252 อีเมล์: songkodhunprakarn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]