โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

  1. จัดการเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

  2. พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

  4. พัฒนาส่งเสริมครูและนักเรียนคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม

  5. ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  6. พัฒนาครูนักเรียนให้มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558

  7. น้อมนำปรัชญาเศรษฐพอเพียงใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาการการศึกษา

          เป้าหมาย

                1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

                2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีตามลำดับชั้น

                3.  ครูมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อ

                4.  นักเรียนและครูมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณอันพึงประสงค์

                5.  นักเรียนความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

                6.  ครูและนักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                7.  ครูและนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐพอเพียงสู่วิถีชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:52:55 น.

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0816228644 อีเมล์: Nikkomm2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิรินทร์รัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0857528522 อีเมล์: nawarat_toeitoei@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]