โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

            ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาภาคบังคับ  ๖  ปี  ให้กับประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และเสมอภาคอย่างต่อเนื่อง

            ๒.  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปสู่ความเป็นเลิศใน  วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม

            ๓.  สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙  ปี  ตามศักยภาพ  และความต้องการของแต่ละคน

            ๔.  สนับสนุนครูให้รับการพัฒนาตนเอง  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สู่เกณฑ์มาตรฐาน

            ๕.  ประสานงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ให้มีส่วนร่วม   ในการจัดการศึกษา

            ๖.  สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา

  เป้าหมายของโรงเรียน

           ๑.  คณะครูทุกคนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ  Child Center  และเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข

           ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

           ๓. นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

           ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ   สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี      ในชุมชนได้

          ๕. ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา และชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 09:35:05 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]