โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองปรือ

  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  2     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลผ่านศึก    อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์  0 37 -  424012  อยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ผ่านศึก และอยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศ  ทางทิศใต้  27 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนชายแดน และอยู่ห่างชายแดนประเทศกัมพูชา 1.5 กิโลเมตร แต่เดิมหมู่บ้านหนองปรือเป็นหมู่บ้านทุรกันดาร  ไม่มีถนนสัญจร  การคมนาคมไม่สะดวก มีไข้ป่าชุกชุม  แต่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  กองกำกับตระเวนชายแดนเขต  2 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น  ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนนเรศวร  3 ในพื้นที่ 5 ไร่ มีเขตแดนติดกับคลองที่กั้นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2498 โดยครูตำรวจตระเวนชายแดน

  เมื่อ  พ.ศ.  2505 ได้มีการตัดถนนลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้าน ไปสิ้นสุดหน้าโรงเรียนระยะทาง  26  กิโลเมตร 

  ชื่อถนนรัชตะวิถี  เมื่อเห็นว่าหมู่บ้านมีการไปมาสะดวกขึ้น  ตำรวจตระเวนชายแดนจึงโอนโรงเรียนให้กับกรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2505  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามชื่อหมู่บ้านว่า 

  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  มีนายขวัญชัย  หิรัญทิศากร  เป็นครูใหญ่คนแรก 

  ใน พ.ศ.  2509  ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน

   แบบ ป. 1 ข  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

  ใน  พ.ศ.  2518  ได้มีเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศกัมพูชา  ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับโรงเรียนจึงได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนโดยใช้ ที่ดินเดิมของโรงเรียนแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนายเพิ่ม  ศรีสังวาลย์  ซึ่งห่างจากที่เดิมไปทางทิศตะวันตก  1  กิโลเมตร  จำนวน  7  ไร่  นายสุวรรณ    กรมสุริยศักดิ์  และนางสาวจันทร์เพ็ญ    คำสะอาด  ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก  4  ไร่  รวมเป็น  11  ไร่  และรื้ออาคารเรียนเดิมมาสร้างเป็นหอประชุมโดยแรงงานชาวบ้านหนองปรือ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2518  และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง 

  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2519  มีนาคม  2519 ขอความร่วมมือจากชาวบ้านหนองปรือช่วยกันรื้อบ้านพักครู จากที่เดิมมาสร้างใหม่12  กันยายน  2519  ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วม  5  ที่นั่ง  จำนวน

   1  หลัง  บ่อน้ำบาดาลโยกมือ  จำนวน  1  บ่อ

  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2520  ได้มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งกัมพูชา  บุกเข้าโจมตีหมู่บ้านหนองปรือ  ด้วยอาวุธนานาชนิด  เผาทรัพย์สินของราษฎรเสียหายจำนวนมาก  ทางอำเภออรัญประเทศ จึงได้จัดสรรที่ดินซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเป็นที่ให้ราษฎรตั้งเป็น หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย กัมพูชา ( ปชด. )  และหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  (อพป.)  พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  และส้วม  5  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง 

  อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านจัดสรรบนพื้นที่  9  ไร่เศษ  ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ย้ายที่ทำการมาที่แห่งใหม่

  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2523  นับเป็นการย้ายที่ทำการครั้งที่  2  และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  ดังนี้พฤษภาคม  2523 จัดทำรั้วลวดหนาม 2 ด้าน โดยชาวบ้านหนองปรือบริจาคเสาไม้แก่นล่อน

  และตำรวจตระเวนชายแดนบริจาคลวดหนามมิถุนายน  2523 องค์การคาทอลิก  รีลิฟ  เซอร์วิส  (  C. R. S.  )  จัดสร้างบ่อน้ำตื้น  หอประปา  และติดตั้งสูบโยกมือ  ต่อท่อน้ำตามอาคารและบ้านพักครู  คิดเป็นเงินจำนวน 

  11, 403  บาทพฤศจิกายน  2525  รื้ออาคารเรียน แบบ ป. 1 ข  จำนวน 4 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง

  มาสร้างแบบเดิม

  กุมภาพันธ์  2528  รื้ออาคารหอประชุมมาสร้างแบบเดิม พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณ  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ. 1  จำนวน  1  หลังเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนคับแคบจึงได้ประชุมคณะกรรมหมู่บ้านเพื่อขอใช้ พื้นที่หมู่บ้าน  ขุดบ่อเลี้ยงปลาและเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน  5  ไร่เศษ  และนายสมศักดิ์  วิสูตรศักดิ์ 

  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ  2  งาน  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  16  ไร่เศษ  และได้มีการก่อสร้างอาคารต่าง  ๆ  เพิ่มเติมดังนี้ 

  -  สิงหาคม  2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  201 / 26 พ.ศ. 2529

  ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.  601 / 26  จำนวน  4 ที่นั่ง  1  หลัง

  -  สิงหาคม  2538  ชมรมสายรักสายใยของการไฟฟ้านครหลวงมอบเงินจำนวน  30,000 บาท  สมทบกับงบประมาณของโรงเรียนสร้างอาคารอำนวยการขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว 12 เมตร จำนวน  1  หลัง

  -  ปีการศึกษา  2539  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน  999  แห่งทั่วประเทศ  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

  อดุลยเดช  ทรงครองราชย์ครบ  50  พรรษา  หรือที่เรียกว่า  ปีกาญจนาภิเษก  โรงเรียนบ้านหนองปรือเป็นโรงเรียน 1 ใน 999 โรง  ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาคือเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น    นับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งที่  9  ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออรัญประเทศ  รวมทั้งเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยปีงบประมาณ  2540  นอกจากนั้นยังมีบริการสถานที่ให้องค์กรบริหาร

  ส่วนตำบลผ่านศึก รับฝากเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ เข้าเรียนด้วย โดยมีผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 1  คน

            -  มกราคม  2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,400,000  บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน

            -  เมษายน  2541  ขอรับบริจาควัสดุโรงเรียนเก่าจากโรงเรียนกรุงไทย  มาสร้างอาคารอนุบาล  จำนวน

   2   ห้องเรียน

            - พ.ศ. 2547  ได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคาร 105/29  จำนวน  2  ห้องเรียน

            - พ.ศ. 2555  ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  ทาสี เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทำกันสาด

  โดยร้านตั้งเอี่ยมเส็ง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม

  - ทาสี อาคารเรียน แบบ ป.1ข ได้รับงบประมาณสีทาอาคารจากปอเต็งตึ้ง จุดคูบางหลวง

            - พ.ศ. 2556 ปรับปรุงอาคารรองรับน้ำฝน เป็นศูนย์อาเซียนโรงเรียน ซ่อมแซมถังน้ำฝน รวมทั้งสร้าง

  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ผู้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดย ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

            - ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองปรือ  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางมาลา  หาญบันจิตร   เข้ารับตำแหน่งเมื่อ

  วันที่  15  มิถุนายน  2548


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-31 16:02:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อชิรญาณ์ ดอนสกุล โทรศัพท์: 0814025771 อีเมล์: ictsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]