โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

       2.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทุกภาคส่วน

       3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน

       4.  ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

       5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

       1.  นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            สูงขึ้น  ร้อยละ 8

       2.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

            โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       3.  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

            และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       4.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

       5.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และดำรงชีวิตย่างพอเพียง

       6.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการรับบริการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-31 16:02:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อชิรญาณ์ ดอนสกุล โทรศัพท์: 0814025771 อีเมล์: ictsk2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]