โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านไทยสามารถ

   

            โรงเรียนบ้านไทยสามารถ  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓  ตำบลบ้านด่าน  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

  กลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๒   มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  ๒๖ ไร่  ๒๑  ตารางวา

   ความเป็นมา

  นายพัน  รักไทยและชาวบ้านกิโล ๕  (เดิมขึ้นกับตำบลเมืองไผ่)  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี ได้ช่วยกันก่อตั้งโรงเรียนในที่ดินของนายสามารถ   รักษาทรัพย์พร้อมตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านไทยสามารถ  ตามชื่อของผู้ที่บริจาคที่ดิน  และต่อมาบ้านกิโล ๕   ได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านไทยสามารถก่อตั้งเสร็จประมาณเดือนเมษายน พุทธศักราช  ๒๔๙๙   นายพัน   รักไทยและชาวบ้านได้เชิญมีผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษามาเป็นประธานเปิดและร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๔๙๙  ได้แก่

            ๑.  นายพูลศักดิ์     กำลังงาม                         นายอำเภออรัญประเทศ

            ๒.  นายเปรื่อง      ประยูรศุข                         ศึกษาธิการอำเภออรัญประเทศ

            ๓.   นายมนัส        เลิศศิริสวัสดิ์                     กำนันตำบลเมืองไผ่

                      ในการนี้  นายอำเภออรัญประเทศได้แต่งตั้งให้นายทอง     ประเสริฐศรี  เป็นครูใหญ่คนแรกขณะนั้นโรงเรียนอยู่ในสังกัดของ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๔ 

  จนกระทั่งต้นปีพุทธศักราช ๒๕๐๓  ครูใหญ่พร้อมด้วยชาวบ้านได้เล็งเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนแห่งนี้

  คับแคบไม่สามารถขยับขยายต่อไปได้อีกแล้ว  จึงขอที่ดินของนายสามารถ  รักษาทรัพย์  และจับจองที่ดินเพิ่มเติมอีกเป็นบางส่วน  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน  คือที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนในปัจจุบันนี้   และได้จัดสร้างอาคารกึ่งถาวร  ๒  ห้องเรียน  หลังคามุงจากทรงปั้นหยา  แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๐๓ 

  - ปี พุทธศักราช   ๒๕๐๙ โรงเรียนโอนไปสังกัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  การรับนักเรียนรับเฉพาะเด็กในเขตบริการที่อายุอยู่ในเกณฑ์เข้าเรียนคืออายุ ๘ ปีบริบูรณ์  เท่านั้น  โดยนายอำเภอเป็นผู้อนุญาต  ผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเล่าเรียนใดๆ  ทั้งสิ้น  โรงเรียนจัดสอนแบบให้เปล่า 

  - ปี งบประมาณ  ๒๕๒๓ โรงเรียนโอนกลับมาอยู่ที่เดิมกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  - ปี พุทธศักราช  ๒๕๔๖  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  -ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไทยสามรถจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานฯ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ใช้กระบวนการทำงานแบบเชิงระบบ(PDCA) ในการขับเคลื่อนให้งานประกันคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  นำกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ,  ของสพฐ. และของสพป.สระแก้ว เขต ๒ มาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

  -  เป้าหมายผลผลิต  นักเรียนทุกคน ป.๑ – ป.๓ อ่านออก-เขียนได้- คิดเลขเป็น  นักเรียน ป.๔ – ป.๖ อ่านคล่อง – เขียนคล่อง – คิดเลขคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ   เป้าหมายผลลัพธ์  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีปัญญา  สุขภาพแข็งแรง

   

  อาคาร  และสิ่งปลูกสร้าง

  -  ปีงบประมาณ  ๒๕๑๙ โรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๒ ข  จำนวน ๓  ห้องเรียน เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน

  พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็นต้นไป

  -  ปีงบประมาณ  ๒๕๒๙  ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากกรม สปช.ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร

  แบบ สปช. ๑๐๓ / ๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐  บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๐  แล้วเสร็จและทำการเปิดใช้ในวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

  -  ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้งบประมาณจาก สปช. เป็นเงิน  ๔๔,๐๐๐  บาท   ก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.

  ๖๐๑ / ๒๖  จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่

            - ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้งบประมาณจากสภาตำบลบ้านด่าน  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างถัง

  เก็บน้ำฝน  แบบฝ. ๓๓  จำนวน ๑  ชุด

  -  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้งบประมาณจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างสนามกีฬา

  วอลเลย์บอล จำนวน  ๑  สนาม  เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๔๐

            -    ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้งบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  จัดสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

  จำนวน ๑ สนาม  เป็นเงิน  ๑๗๐,๐๐๐ บาท

            -   วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สโมสรไลออนส์  บัวหลวงกรุงเทพ ภาค ๓๑๐ ซี  ได้โอนเงินจำนวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  มาให้โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างโรงประกอบอาหารและอาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างค้างไว้  และได้ดำเนินการเปิดใช้เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๑

            -   วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒  คณะศิษย์เก่า ม.๑ รุ่นแรกของอำเภออรัญประเทศได้ดำเนินการจัดสร้างส้วม จำนวน ๑ หลัง  ๖ ที่  พร้อมที่ปัสสาวะชายจำนวน ๔ ที่ มูลค่า ๑๑๐,๐๐๐ บาท และทำพิธีมอบให้โรงเรียนในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒

            -  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา รางน้ำด้านหน้าอาคารเรียน ด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓

            -  วันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป๑ ข. เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและปรับปรุงห้องสมุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณ  แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

            -  วันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน  กว้าง ๔ เมตร

  หนา ๑๕ ซม. ยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณจาก อบจ.สระแก้ว เป็นเงิน ๘๔๓,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

   

  รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จากอดีต  -  ปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้

  ๑.   นายทอง    ประเสริฐศรี       ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑๕ พ.ค. ๒๔๙๙ – ๑ พ.ค. ๐๖

  ๒.  นายมุณี     บุญเกื้อ            ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑ พ.ค. ๐๖  -  ๑ ต.ค. ๐๖

  .  นายชาย    นามเดช            ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑ ต.ค. ๐๖  -   ๓๐ ก.ย. ๑๘

  ๔.  นางสุมานิตย์    สัจจา                    ครูใหญ่            ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑ ต.ค. ๑๘  -   ๒๖ พ.ค. ๒๕

  ๕.  นายสัมฤทธิ์    คงมนต์         ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๒๗ พ.ค. ๒๕ – ๒๐ ต.ค. ๒๖ 

  ๖.  นางพรพิศมัย   เพชรสมบัติ     ครูใหญ่           ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑ ก.พ. ๒๙  -    ๓๑ มี.ค. ๔๐

   -   นางพรพิศมัย   เพชรสมบัติ    อาจารย์ใหญ่     ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๑ เม.ย. ๔๐  -    ๒๕ พ.ย. ๔๒

  ๗.   นายชาญชัย    ชินพันธ์        อาจารย์ใหญ่     ดำรงตำแหน่งเมื่อ          ๒๖ พ.ย. ๔๒ – ๓๑ มี.ค. ๔๗

  ๘.   นายสมบัติ    บุญเกิด          ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำรงตำแหน่งเมื่อ    ๑ ต.ค. ๔๗  -   ๒๔ ต.ค. ๔๙

  ๙.  นายสุริยันต์   บรรณสาร      ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำรงตำแหน่งเมื่อ   ๑ พ.ย. ๔๙  -  ๓๐ ก.ย. ๕๘

  ๑๐. นางสาววาสนา  ใหม่พุมมา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๔ ม.ค. ๕๙ - ปัจจุบัน                                                                                 

                                                                                                                                                          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-09 13:30:05 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพรรณ ฉิมมิ โทรศัพท์: 0813774604 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]