โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  -   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  -   วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร (ด้วยการนำไปเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้)

  -   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตร

  -   ดำเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

  -   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเน้นกิริยามารยาทไทย

  -   วางระบบการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ พ.ศ.๒๕๕๓

  -   นำหลัก ๓ ห่วง  ๒ เงื่อนไข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

   

  เป้าประสงค์

  -  ร้อยละของนักเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่น่าพอใจ

  -  ร้อยละของครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัด

  -  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  -  ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม-จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ

     ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  และประพฤติปฏิบัติตนให้มีมารยาทไทยอันดีงามจนเป็นอัตลักษณ์

  -   ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

  -  ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  -  ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาสมรรถนะ

      ตนเองอย่างต่อเนื่อง

  -   ร้อยละของครูทุกคนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จนนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้

  -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( NT / O-Net )  พัฒนาขึ้นอย่างน้อยทุกกลุ่มสาระร้อยละ ๕

  -  ร้อยละของนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รับประกันต้องมีความรอบรู้ตามวิสัยทัศน์และเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับได้ครบถ้วนทุกคน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-09 13:30:05 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพรรณ ฉิมมิ โทรศัพท์: 0813774604 อีเมล์: thaisamart2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]