โรงเรียนบ้านหนองสังข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • 2.2.1 ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลหันทราย 2

    (วัดหนองสังข์) ” เปิดเรียนทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ.2474  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองสังข์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลหนองสังข์  และห้องประชุมศูนย์พัฒนาตำบล  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ โดยมีนายเป้ มีอาษา   เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2507  ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้าง  ณ ที่ตั้งปัจจุบัน   ปี พ.ศ.2537  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)   ปี พ.ศ.2539   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการศึกษา   และปี พ.ศ.2543 เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  พ.ศ.2547  ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว  และ 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น “การผลิตอิฐบล็อก” พ.ศ.2548 ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”  พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็น 1โรงเรียน 1 นวัตกรรมเด่น “วิถีธรรม…นำชีวิตงาม” ได้รับรางวัลโรงเรียนผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จังหวัดสระแก้ว  ประจำปีการศึกษา 2549  จากกรมศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดห้องสมุดและมุมหนังสือ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2550  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาจังหวัดสระแก้ว  ประจำปี 2550  จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ปีการศึกษา 2551  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  พ.ศ.2552 เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ปี พ.ศ.2553  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  โครงการส้วมสุขสันต์  จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข    ปีพ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  2554  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดส้วมสะอาดน่าใช้ในโรงเรียน  ประจำปี 2555 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:33:45 น.

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233624 อีเมล์: bannongsungschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ ประดุจพรม โทรศัพท์: 0982602633 อีเมล์: siriluck19022514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]