โรงเรียนบ้านหนองสังข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายวุฒินันท์    เงินล้วน                                 ประธานนักเรียน

  2. นางสาวฐิติญา  จันทร์                                         รองประธานนักเรียน  คนที่ 1

  3. เด็กชายพิทักพงษ์   ทัดชัยภูมิ                             รองประธานนักเรียน คนที่ 1

  4. นางสาวสมฤดี  ประดุจพรม                                  เหรัญญิก

  5. นายชัชวาล  พินิจสุวรรณา                                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6. เด็กหญิงปาริสา  วัชระ                                        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  7. เด็กหญิงสุพัตรา  กิจสวัสดิ์                                  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  8. เด็กหญิงสุภาพร พิมเก่า                                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  9. เด็กหญิงสุจินธรา  วงศ์บุคคา                              หัวหน้าฝ่าสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

  10. เด็กหญิงชมพูนุช โชติช่วง                               หัวหน้าฝ่ายชุมชน

  11. เด็กชายองค์การ ทัพฤาชัย                               กรรมการนักเรียน

  12. เด็กหญิงกุลภัทร  คุชิตา                                  กรรมการนักเรียน

  13. เด็กหญิงมัณฑกาญจน์  คำแพทย์                    กรรมการนักเรียน

  14. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิจสวัสดิ์                           กรรมการนักเรียน

  15. เด็กหญิงมาริสา  จิ่มสมาน                                กรรมการนักเรียน

  16. เด็กชายสมรักษ์ ฤทธิรงค์                                 กรรมการนักเรียน

  17. เด็กหญิงแพรวา  ปั๖ถาคำมี                             กรรมการนักเรียน

  18. เด็กหญิงประริตา  คชเขื่อน                              กรรมการนักเรียน

  19. เด็กชายศิริวัฒน์  งามขำ                                  กรรมการนักเรียน

  20. เด็กหญิงนัฐทินันท์  วัฒนภักดี                          กรรมการนักเรียน

  21. เด็กชายจิรพงศ์  ทาจำรัส                                 กรรมการนักเรียน

  22. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยโชติ                               กรรมการนักเรียน

  23. เด็กหญิงเนตรนภา  หลิ่นศรี                               กรรมการนักเรียน

  24. เด็กหญิงอภิญญา  ภิรภาค                                กรรมการนักเรียน

  25. เด็กหญิงธนัญญา  อ่อนอุทัย                            เลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียน    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:33:45 น.

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233624 อีเมล์: bannongsungschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ ประดุจพรม โทรศัพท์: 0982602633 อีเมล์: siriluck19022514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]