โรงเรียนบ้านหนองสังข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  2.  ยกระดับคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.  พัฒนาเทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ภายใน

  4.  พัฒนาปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  5.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

  6.  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา     

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และได้มาตรฐานการศึกษา
  2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  4. โรงเรียนมีห้องสมุด 3 ดี  และแหล่งเรียนรู้
  5. โรงเรียนมีอาคารและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
  6. ครูและผู้บริหารเป็นบุคลากรมืออาชีพ
  7. ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:33:45 น.

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233624 อีเมล์: bannongsungschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ ประดุจพรม โทรศัพท์: 0982602633 อีเมล์: siriluck19022514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]