โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านหนองบัว  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2481  เดิมทำการเรียนการสอนอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหันทราย 3(วัดหนองบัว) กิ่งอำเภอวัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมากรมการปกครองเห็นว่าตามลักษณะภูมิประเทศแล้วหมู่บ้านหนองบัวควรขึ้นอยู่กับอำเภออรัญประเทศจึงได้โอนหมู่บ้านหนองบัวขึ้นกับอำเภออรัญประเทศ  โรงเรียนบ้านหนองบัวจึงได้ขึ้นกับอำเภออรัญประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536  กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นใหม่  โรงเรียนวัดหนองบัวจึงแยกจากจังหวัดปราจีนบุรีมาขึ้นกับจังหวัดสระแก้ว

                  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2532  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  เพราะโรงเรียนได้จัดตั้งเป็นเอกเทศ  จากศาลาการเปรียญวัดหนองบัวมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2513  ห่างจากที่ตั้งเดิม 300 เมตร   จึงเปลี่ยนชื่อจาก”โรงเรียนวัดหนองบัว” เป็น “โรงเรียนบ้านหนองบัว”  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2524  ข้อ 6  โดยมีนายวรศักดิ์  แก่นมีผล  ผู้อำนวยการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ในขณะนั้นเป็นผู้ประกาศ    บริเวณที่ตั้งเดิมของโรงเรียนอยู่ที่     หมู่ที่ 3  ตำบลหันทราย     พื้นที่ 19 ไร่     43 ตารางวา  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10  ตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว   เพราะเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2534หมู่ที่ 3  ได้แยกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่ที่ 10  บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 ที่แยกใหม่   การเปิดทำการสอน ก่อนปีการศึกษา 2531 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6  ปีการศึกษา2531 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก  ปีการศึกษา 2538เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1   ปีการศึกษา2537 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 636/2537  ลงวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537  ลงนามโดยนายสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

  ระดับชั้นที่เปิดสอน

                  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ขนาดพื้นที่

                  โรงเรียนมีพื้นที่ 23 ไร่  79  ตารางวา  โดยแบ่งเป็น 2 แปลงคือ

  แปลงที่ 1  ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  พื้นที่ 19 ไร่ 53 ตารางวา

  แปลงที่ 2  มีพื้นที่ 4 ไร่  26 ตารางวา  เป็นที่ตั้งประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 3

  อาคารเรียนอาคารประกอบ

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวมีจำนวนอาคาร

  1. อาคารเรียน                                                                                 3              หลัง 

         คือแบบ สปช.105/29 ,  แบบ  008  และแบบ ป.1ก 

  1. อาคารโรงอาหาร                                                                         1             หลัง 
  2. บ้านพักครู                                                                                    4             หลัง
  3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                                                 1             หลัง  
  4. อาคารสหกรณ์                                                                             1             หลัง 
  5. ส้วม                                                                                             3             หลัง 
  6. ศาลาฐานพระพุทธรูป                                                                   1             หลัง
  7. ถังเก็บน้ำฝน                                                                                3             หน่วย
  8. อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศ                                                1              หลัง

  2.  ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน

  ที่ตั้ง   

     ตั้งอยู่ หมู่ที่  10  ตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

  ขนาดพื้นที่     

  โรงเรียนมีพื้นที่  23  ไร่  79  ตารางวา

  สภาพชุมชน

              อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำการเกษตร ( ทำนา ) เนื่องจากพื้นที่เหมาะแก่การทำนา  ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  โดยภาพรวมชาวบ้านมีฐานะค่อนข้างยากจน

  ระยะทางจากโรงเรียน  ถึง

  -   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2          14           กิโลเมตร

  -    อำเภออรัญประเทศ                                              15           กิโลเมตร

  -     องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย                         9             กิโลเมตร 

  ประเภทโรงเรียน

   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต  2

  ระดับการศึกษา     

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัว แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา

   ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  ปรัชญาของโรงเรียน             

  นตฺถิ ปญฺญา  สมา  อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

  อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองบัว

  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวต้อง “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีมานะอดทน”

  1. คนเก่ง  หมายความว่า  เก่งในการแสวงหาความรู้ เก่งในทักษะการดำเนินชีวิต
  2. คนดี  หมายความว่า  ความรู้ดี ประพฤติดี มีความกตัญญู
  3. มานะอดทน  หมายความว่า  เป็นคนสู้งาน  สู้ชีวิต  ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

  คำขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัว          

  ทำความดี  มีความกตัญญู  สู่ความเจริญ

  สีประจำโรงเรียน                              

   ฟ้า-ขาว

  อักษรย่อประจำโรงเรียน                      

   ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  น.บ.  , 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.น.บ.

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 21:42:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารวี โกสุม โทรศัพท์: 083-992-3953 อีเมล์: gharawee_2505@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]