โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. บริการจัดการโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและทันเหตุการณ์
  2. สร้างเครือข่ายแนวร่วมในการจัดการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
  3. มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา
  4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. จัดการศึกษาโดยยึดหลักการบูรณาการ  การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสำนึกรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย
  7. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

  เป้าหมาย

  1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80
  2. สนับสนุนให้ชุนชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน  มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ  50
  3. นักเรียนและครูมีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ  90
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลโดยทั่วไป

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 21:42:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารวี โกสุม โทรศัพท์: 083-992-3953 อีเมล์: gharawee_2505@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]