โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • O1

  โครงสร้างสถานศึกษา

  O2

  ข้อมูลผู้บริหาร

  O3

  อำนาจหน้าที่

  O4

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  O5

  ข้อมูลการติดต่อ

  O6

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  O7

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  O8

  Q&A

  O9

  Social Network

  O10

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  O11

  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน

  O12

  รายงานผลการดeเนินงานประจำปี

  O13

  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  O14

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  O15

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  O16

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  O17

  E–Service

  O18

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 

  O19

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  รายภาคเรียน

  O20

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

  O21

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ หรือแผนการจัดหาพัสดุ

  O22

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O23

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  O24

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  O25

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O26

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  O27

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O28

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  O29

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O30

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O31

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  O32

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  O33

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O34

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O35

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  O36

  การาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  O37

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  O38

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O39

  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

  O40

  รายงานการกำการป้องกันการทุจริตประจำปี รายภาคเรียน

  O41

  รายงานการกำการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี

  O42

  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  O43

  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  O44

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  O45

  มาตรการาจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O46

  มาตรการป้องกันการรับสินบน

  O47

  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  O48

  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 21:42:38 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารวี โกสุม โทรศัพท์: 083-992-3953 อีเมล์: gharawee_2505@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]