• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ

            2. ใช้และพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายระบบเครือข่าย

  คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

            4. พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

            5. ส่งเสริมให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน

  และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

  เป้าประสงค์

            ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมารยาทงามอย่างไทย มีความสามารถและทักษะทั้ง 5 ด้าน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-16 14:56:49 น.

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: anubankhaochakan@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สิริรัตน์ พรมสร โทรศัพท์: 0876148489 อีเมล์: sirirat.phr@sk1edu.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]