• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป
   
                ชื่อโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ที่ตั้งหมู่  3  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1  โทร 037-561903 โทรสาร 037-561910     
   e-mail ssrk1118@sk1edu.go.th website  www.klong13.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 
   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เนื้อที่  18  ไร่ เขตพื้นที่บริการ  จำนวน 4 หมู่บ้านในตำบลเขาสามสิบ ได้แก่ 
                     หมู่ 2 บ้านขอนขว้าง 
                     หมู่ 3 บ้านคลองสิบสาม  
                     หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก 
                     หมู่ 12 บ้านสุขสำราญ
   
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                     โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี 
   ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2513  บนศาลาวัดบ้านคลองสิบ-สาม  
  โดยมี  นายบุญชัย  โรจนวิทิต นายอำเภอสระแก้ว  และนายถาวร  ยุวรรณะ  ศึกษาธิการอำเภอสระแก้ว 
   เป็นประธานการเปิด  มีนักเรียน  37  คน  โดยมีนายแก้ว  โพธิ์ลังกา  มาทำการสอน  และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
   ต่อมาปีพ.ศ.  2516 นายบุญเหลือ  กำเนิด  ผู้ใหญ่บ้านได้บริจาคที่ดินจำนวน  18  ไร่  ให้แก่ทางโรงเรียนดำเนินการ
  จัดสร้างเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน
   
                     สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นภูมิประเทศ  เป็นที่ราบเชิงเขา  ความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง  
  ประมาณ  100  ฟุต

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-01 11:05:29 น.

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561903 อีเมล์: klongsibsam@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไล คู่แก้ว โทรศัพท์: 0872577562 อีเมล์: wilaikra@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]