โรงเรียนบ้านละลมติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ
      
       1.  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
       2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน
       3.  จัดการเรียนรู้ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและการพนัน
       4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
       5.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
   
   
  เป้าหมาย
   
       1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐาน
       2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
       3.  นักเรียนรักการเล่นกีฬามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
       4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:33 น.

โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]