โรงเรียนบ้านละลมติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์)

                       โรงเรียนบ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์)  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน       โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักและ          หวงแหนสิ่งแวดล้อม  รักการเล่นกีฬา  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-12 13:44:33 น.

โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]