• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. นายอมรเทพ จันทนากร                 ประทานสภานักเรียน
  2. นางสาววราศิณี วิชัยวงค์                รองประทานสภานักเรียน
  3. นางสาวสิริวิมล ไวยวารี                 รองประทานสภานักเรียน
  4. นางสาวสุวรรณมาลา แก้วอนันต์     หัวหน้าฝ่ายการเรียน
  5. นายเทพพิทักษ์ แซ่ลี่                    หัวหน้าฝ่ายการงาน
  6. นางสาวสุพรรษา เป้าวิลัย              หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
  7. นางสาวภัคจิรา คงเพ็ง                  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
  8. นายพันธเขต แก้วเกตุ                  กรรมการ
  9. นายจีระศักดิ์ ดงแดน                   กรรมการ
  10. นางสาววรินท์ศยา นิธิโรจนวานิช  กรรมการ
  11. นายเรืองศักดิ์ เสนารักษ์              กรรมการ
  12. นางสาวอรพิน ขำละไมล์             กรรมการ
  13. นายธนาเทพ ไวนุแก้ว                 กรรมการ
  14. หัวหน้าห้องทุกห้อง                    กรรมการ
  15. นางสาวชาลินี ปาจารย์                เหรัญญิก
  16. นางสาวเกศรา เกิดทอง               เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 16:25:05 น.

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]