• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. นางสาวนิภาพร                       ปราบมาก               ประธาน

  2. นางสาวกัญจิลา                      ป้องโสม                รองประธาน  ลำดับที่  1

  3. นางสาวเยาวมาลย์                   ทองงาม                รองประธาน  ลำดับที่  2

  4. นางสาววราพร                        ชูเชิด                   ฝ่ายวิชาการ

  5. นายโยธิน                             จันทร์สมดี              ฝ่ายอาคารสถานที่

  6. นางสาวอ้อมใจ                       ชมภูเคน                ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7. นางสาววรรณิภา                     กอบพิมาย              เลขานุการ

  8. นางสาวธัญญลักษณ์                ชมกุล                   เหรัญญิก

  9. นายวรากร                            ดวงอาจ                 กรรมการ

  10. นายอนุชิต                            เยมรัมย์                 กรรมการ

  11. นางสาวอรทัย                       คำเครื่อง                 กรรมการ

  12. นายณัฐพันธ์                         จันทร์ชู                  กรรมการ

  13. นางสาวกฤษสิญากานต์            พั้วระย้า                 กรรมการ

  14. นายธีรพงษ์                          จงกระโทก              กรรมการ

  15. นายอนุชิต                           บุญศรีแก้ว               กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-13 14:03:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวันฤดี ปุยะติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย์

 • นางสาวปรินดา จันทรสาขาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]