• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

  ๑.     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.     ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.     ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๔.     พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

  ๕.     ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน

   

  เป้าประสงค์

  ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครู

  ๒.  นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  นักเรียนมีความรู้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๔.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

  ๕.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชนพันธกิจของโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 16:25:05 น.

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]