• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

  ภายในปี  2560  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 

  มีสุขภาพดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  เป็นผู้นำทางวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีใจรักสิ่งแวดล้อม 

  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   หลีกเลี่ยงยาเสพติด  ชุมชนร่วมคิดร่วมพัฒนา

  ปรัชญาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

  นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 16:25:05 น.

โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]