โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

         โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลขามทะเลสอ (วัดหนองขุ่น) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2463 (สองพันสี่ร้อยหกสิบสาม) เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.4  มีนายแด่น  อ้นสูงเนิน  เป็นครูใหญ่คนแรก อาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองขุ่นเป็นที่เรียน  พ.ศ. 2481  นายบุญลัด   เชยสูงเนิน   ครูใหญ่ ได้ของบประมาณจากทางราชการพร้อมทั้งจัดหาที่ดินและเงินบริจาคจากประชาชนสร้างอาคารเรียนเอกเทศขึ้น  1  หลัง  ณ  บริเวณติดกับวัดหนองขุ่น ด้านทิศตะวันตกและตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอในปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลขามทะเลสอ (รัฐราษฎร์รังสรรค์)

            พ.ศ. 2501  นายบุญเพ็ง   ชุ่มเย็น  ได้ของบประมาณจากทางราชการมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สามัญ  008  จำนวน  1  หลัง งบประมาณ  163,000  บาท  โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำตำบลติดกับถนนสายโคกกรวด-โนนไทย  จำนวน  20  ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้างและได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน และได้ย้ายจากโรงเรียนเดิมมาเปิดเรียนในวันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2502 ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารสุดสงวน”  และตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

            พ.ศ. 2502  ทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในอำเภอขามทะเลสอ ทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2502  มีนายสว่าง  หวัดสูงเนิน เป็นครูใหญ่ และใช้อาคารเรียนของโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนขามทะเลสอ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ”

            พ.ศ. 2506  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ ป.1-ป.7 โดยไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษา  ยุบรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 เป็นชั้น ป.5-ป.7 เรียกว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลายและให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน มีนายสว่าง หวัดสูงเนิน เป็นครูใหญ่ และใช้ชื่อโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เพียงชื่อเดียว

            พ.ศ. 2509  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนขามทะเลสอ (รัฐราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  คงเดิม

            พ.ศ. 2512  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ.  3  ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ราคา  100,000  บาท  (อาคารอ่อนนุช)

            พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบสามัญ 008  6  ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  ราคา  200,000  บาท (อาคารชวนฝัน)

            พ.ศ. 2519  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภาตำบลขามทะเลสอ จำนวน  100,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียน ป.1 ฉ (อาคารอ่อนนุช) ด้านทิศเหนือ จำนวน  2  ห้องเรียน และในปีงบประมาณเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (คุณสมาน กาญจนศิริ) ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.(อาคารสมานราษฎร์)  จำนวน 1  หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ  210,000  บาท

            พ.ศ. 2521  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. 2521 ภาคบังคับจาก 7 ปีเป็น 6 ปี  มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            พ.ศ. 2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง จำนวน 1  หลัง  3 ห้องเรียน  งบประมาณ  450,000  บาท  (อาคารนารถฤดี)

            พ.ศ. 2528  นายสว่าง  หวัดสูงเนิน  อาจารย์ใหญ่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์  สปอ.สูงเนิน นางสาวไพรัตน์  วรินทราวาท  รักษาราชการแทน

            พ.ศ. 2529  นายปรีชา   ชุ่มเย็น  ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย)  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

            ในการปีศึกษา 2530  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษา หลักสูตร 2 ปี ตามโครงการอนุบาลชนบท ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา

            พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 งบประมาณ 890,000  บาท (หอประชุม)

            พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 3 ชั้นใต้ถุนลอย 10 ห้องเรียน จำนวน  1 หลัง  งบประมาณ 5,065,000 บาท (อาคารศรีอำไพ)

            พ.ศ. 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน งบประมาณ 477,000  บาท  คณะครูร่วมบริจาคสมทบ  10,000  บาท

            พ.ศ. 2547   นายธิติกร  สุระพินิจ  ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            พ.ศ. 2549  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนจัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน จำนวน  50  ช่อง  เป็นเงิน  220,000  บาท ต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างอาคาร สปช. 2/28 (อาคารศรีอำไพ)  ทั้งหมดจัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและห้องอำนวยการ  สิ้นเงิน  650,000  บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  จำนวน  104,700  บาท คณะครูและชุมชนร่วมสมทบ 70,000  บาท

            พ.ศ. 2550  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลและซ่อมแซมอาคารสุดสงวน ทาสี  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน สิ้นเงิน  227,564  บาท

            - ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จัดทำเวทีสำหรับกิจกรรมนักเรียน จัดทำระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท

            พ.ศ. 2551  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และชุมชน

            - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างอาคารสุดสงวน/นารถฤดี/ชวนฝัน ความยาว 105 เมตร กว้าง 5 เมตร เป็นเงิน 170,000 บาท

            - ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นโรงอาหาร และอาคารอนุบาลส่วนที่ต่อเติม จำนวน 750 ตามรางเมตร เป็นเงิน 122,500 บาท

            - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน โดยใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย ปี 2551 จำนวน 70,000บาท

            พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากทางราชการและชุมชนสนับสนุน

            - ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมตามโครงการส้วมสุขสันต์ งบประมาณโครงการ 70,000 บาท สนับสนุนจากงบเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวัน 100,000 บาท

            - ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 2 ห้องเรียนด้านล่าง เป็นเงิน 45,000 บาท

            พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน

            - ทาสีรั้วโรงเรียนตามโครงการเงินออมวันละ 1 บาทของนักเรียน จำนวน 7,000 บาท ครูบริจาคค่าแรง 5,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 ให้เป็นห้องประชุมสัมมนาที่ได้มาตรฐาน เป็นเงิน 850,000 บาท ติดเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท

            พ.ศ. 2553  นางสาวพะเยาว์  ครึนสันเทียะ  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์           

            พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ

            - งบแปรญัตติ ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ (อาคารนารถฤดีและอาคารสมานราษฎร์) จำนวน 300,000 บาท

            - งบแปรญัตติจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ชุด เป็นเงิน  948,000 บาท

            - ได้รับงบจัดซื้อติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 770,300 บาท

            พ.ศ. 2554  สิ้นปีงบประมาณ 2554 นายธิติกร  สุระพินิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ  นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 และเดินทางมารับตำแหน่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554

            พ.ศ. 2555  จัดทำสวนหย่อมด้านข้างอาคารศรีอำไพ  ด้วยงบประมาณบริจาคของคณะครู  จำนวน 30,000  บาท

            - สร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง ด้วยงบประมาณเงินเหลือจ่าย จำนวน 150,000 บาท

            - ได้รับงบประมาณแปรญัตติ จาก ส.ส. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 (3 ชั้น 18 ห้องเรียน)  งบประมาณ  9,147,000  บาท ในปีงบประมาณ 2555

            -  ปรับปรุงห้องประชุมศรีอำไพ  ติดเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ  150,000   บาท

            -  ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ (งบประมาณส่วนตัว)  งบประมาณ  100,000   บาท

            พ.ศ. 2556  จัดทำรั้วโรงเรียน ด้านทิศใต้ ด้วยงบประมาณบริจาค ของศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  จำนวน  126,000  บาท

            -  จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน  ใช้ชื่อ “โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์” ด้วยงบประมาณบริจาค จาก บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน  300,000  บาท

            -   นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

            -  นางภัทรวดี  เกตุคำ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์   ตามคำสั่ง สพป.นม.5 ที่ 260/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

            -  นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ตามคำสั่ง สพป.นม.5              ที่ 520/2556 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2556  และเดินทางมารับตำแหน่ง ในวันที่ 11  ตุลาคม  2556

            -  นางสาวจิรนันท์   ไมขุนทด  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล      รัฐราษฎร์รังสรรค์  ตามคำสั่ง สพป.นม.5 ที่  522 /2556  ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2556  และเดินทางมารับตำแหน่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

            -  พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1,776,750  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28  โดยก่อสร้าง

  จนแล้วเสร็จและใช้ชื่อใหม่ ว่า “อาคารรวมใจภักดิ์” แทน “อาคารสุดสงวน” ในปี 2559

            -  พ.ศ. 2558  อ.เดชาธร  เดโชขจรกิตติ์  ได้ร่วมกับคณะญาติธรรม  ผู้ปกครองและนักเรียน  บริจาคเงินจำนวน  250,000  บาท  เพื่อต่อเติมห้องสมุดให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

            -  นางสาวจิรนันท์  ไมขุนทด   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประดู่  อำเภอสีคิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต 4 ตามคำสั่ง สพป.นม.4 ที่  334 /2558  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2558

            -  นางสุทิสา  ภู่พงษ์พัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  ได้รับคำสั่งให้ย้ายและมาดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ตามคำสั่ง สพป.นม.5  ที่ 609/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และเดินทางมารับตำแหน่งวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

            - พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 (ขนาด 5 ห้อง)ประจำปีการศึกษา 2560 งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,683,000  บาท

            -  พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49  ประจำปีการศึกษา 2560 งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น  490,900  บาท

            - พ.ศ. 2560 นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 635/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เดินทางไปรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

            - พ.ศ.2560  นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 635/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เดินทางไปรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

            -พ.ศ. 2560  นางสุทิสา  ภู่พงษ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ได้รับคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว อำเภอพระทองคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 614/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เดินทางไปรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

            - พ.ศ. 2561  ดร.ปฐมเกียรติ   ไชยคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์และห้องน้ำมาตรฐานปฐมวัย รวมยอดบริจาค จำนวน 1,920,000 บาท นำเงินมาพัฒนาอาคารเรียน/สถานที่ ดังนี้

             1) สร้างห้องน้ำมาตรฐานปฐมวัย              จำนวน  770,000 บาท

             ๒) จัดทำหลังคาโดมอเนกประสงค์ 98 ปี    จำนวน  650,000 บาท

             ๓) เทพื้นอาคารโดมอเนกประสงค์ 98 ปี     จำนวน  204,000 บาท

             ๔) ปรับปรุงอาคาร ป.1 ฉ. โดยยกสูงเปลี่ยนเสา/เทพื้น และวางระบบท่อระบายน้ำหอประชุม จำนวน  398,235  บาท

   

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.  2463 – ปัจจุบัน

  1. นายแด่น      อ้นสูงเนิน                  พ.ศ. 2463 - 2470

  2. นายจันทร์    เหงี้ยวสูงเนิน              พ.ศ. 2471 - 2472

  3. นายจ้อย      ไชยพฤกษ์                 พ.ศ. 2473 - 2476

  4. นายบุญลัด    เชยสูงเนิน                 พ.ศ. 2477 - 2481

  5. นายอินทร์    คลังทรัพย์                  พ.ศ. 2482 - 2487

  6. นายบุญลัด    เชยสูงเนิน                 พ.ศ. 2488 - 2489

  7. นายทอง      คลังทรัพย์                  พ.ศ. 2490 - 2491

  8. นายบุญเพ็ง   ชุ่มเย็น                      พ.ศ. 2492 - 2493

  9. นายพิณ       ศรีสุวรรณเดช              พ.ศ. 2494 - 2494

  10. นายคง      โนนสูงเนิน                  พ.ศ. 2495 - 2498

  11. นายบุญเพ็ง ชุ่มเย็น                      พ.ศ. 2499 - 2505

  12. นายสว่าง    หวัดสูงเนิน                 พ.ศ. 2506 - 2527

  13. นายปรีชา   ชุ่มเย็น                       พ.ศ. 2528 - 2547

  14. นายธิติกร   สุระพินิจ                     พ.ศ. 2547 – 2554

  15. นางสาวภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์   พ.ศ.  2554 – 2556

  16. นายพันธพัฒน์   พรมสวัสดิ์            พ.ศ.  2556 – 2560

  17. นายปฐมเกียรติ    ไชยคำ              พ.ศ.  2560 – 2563

  18. นายวิฑูรย์   พลมณี                       พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 20:44:30 น.

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]