โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

     1.  เด็กหญิงกนกวรรณ โกญจนาทนิกร                ประธานสภานักเรียน

     2.  เด็กชายอุกฤษณ์ ศิริ                                     รองประธานสภานักเรียน

     3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กบสูงเนิน                         หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

     4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอสูงเนิน                         หัวหน้าฝ่ายปกครอง

     5. เด็กหญิงจอมขวัญ  แก้วมี                              หัวหน้าฝ่ายสถานที่

     6. เด็กหญิงชลธิชา   ไมสันเทียะ                         หัวหน้าฝ่ายอนามัย

     7. เด็กหญิงณัฐนิชา  โสดาพัฒน์                         หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

     8. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ทองตัน                         หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

     9.เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  หวังง้างกลาง                หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

     10.  เด็กหญิงปาริฉัตร  จำพันดุง                         รองประธานสภานักเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 20:44:30 น.

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]