โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission Possible)

   1. สร้างความตระหนักร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีการทำวิสัยทัศน์ร่วม แบบร่วมมือร่วมใจ(Collaborative) ในการรวมพลังเพื่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  การเป็นที่พึ่งทาง วิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่  การดูแลผู้เรียนและครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

  2. ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่  การดูแลผู้เรียนและครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อให้มีความรู้  มีทักษะและมีทัศนคติที่ดีด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  การนำกระบวนการวิจัยเป็นวิถี  มีความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจในการรวมพลังเพื่อการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่   

  4. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้  ด้านภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

  5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรวมพลังในการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่  การดูแลผู้เรียนและครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บรรลุผล

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้  มีทักษะและมีทัศนคติที่ดี  ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  การนำกระบวนการวิจัยเป็นวิถี  มีความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจในการรวมพลังเพื่อการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่  

  2. ครูและบุคลากรไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดยนำกระบวนการวิจัยเป็นวิถี  มีการจัดการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าพัฒนาต่อเนื่องและต่อยอด ภายใต้ศาสตร์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม 

  3. ผู้เรียนและครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมีสวัสดิการที่ดี  มีความปลอดภัย มีขวัญกำลังใจ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ และนำศาสตร์พระราชามาเป็นวิถี

  4. ภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมสูงในการพัฒนาศักยภาพครู  ผู้เรียน และชุมชน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 20:44:30 น.

โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-397176 อีเมล์: kati2191@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Kanittha Khongphetsak โทรศัพท์: 0856191516 อีเมล์: Kati2191@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]