• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านวังสนวน

   

            1. จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธ

            2. จัดและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

            4. จัดหาสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            5. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน

            6. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการสอนเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            7. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การปรับปรุง ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและพัฒนาให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่

            8. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเกิดทักษะด้านดนตรีกีฬาและสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

            9. ประสานความร่วมมือกับชุมชนระดมทรัพยากรและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งความรู้ภูมิปัญญา

            10. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            11. จัดกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนด้านยาเสพติด

   

  เป้าหมายโรงเรียนบ้านวังสนวน

   

             นักเรียนโรงเรียนบ้านวังสนวน  เป็นคนดีของสังคมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนและชุมชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:00:04 น.

โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]