• ผลงานวิชาการ
 • ผลงานทางวิชาการ

  นวัตกรรมโรงเรียน

 • หลักสูตรสถานศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านวังสนวน

   

                     “ ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านวังสนวน เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ มีบรรยากาศดี ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  สุขภาพแข็งแรง ครูมืออาชีพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

   

  ปรัชญาการจัดการศึกษา

                     โรงเรียนบ้านวังสนวน มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน   ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดี         ต่อพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:00:04 น.

โรงเรียนบ้านวังสนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โทรศัพท์: 044-752483 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศศิพิมล โกฎแสน โทรศัพท์: 0614451627 อีเมล์: sasipi7@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]