• อำนาจหน้าที่
 • นโยบายการบริหารงาน

             ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based Management) บริหารโดยองค์คณะบุคคล

             การกระจายอำนาจ

             สนองความต้องการท้องถิ่น มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิผลกับองค์กร

             การบริหารแบบมีส่วนร่วม

               ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเป็นเจ้าของ พึงพอใจในผลงาน แก้ปัญหาและพัฒนาตรงจุดเป้าหมายเดียวกัน

             การถ่วงดุลอำนาจ

               มีการกำกับ ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุน  ตรวจสอบ

             คืนอำนาจให้ประชาชน

              บริหารแบบองค์คณะบุคคล  ทุกคนแสดงความคิดเห็น  แสดงมติ  มีส่วนได้ส่วนเสีย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]