• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          ๑. จัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กระดับอนุบาล อายุ ๔-๕ ปี ทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง  เสมอภาคเท่าเทียมกัน

           ๒. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนถึงอายุ 16 ปี  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  อย่างมีคุณภาพ  และส่งเสริมความเป็นเลิศ

           ๓. ส่งเสริม  สนับสนุน  ประชากรวัยเรียน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

           ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

           ๕. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน เน้นวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

           ๖. จัดระบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีส่วนร่วม    ทุกขั้นตอน และดำเนินงานตามต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

           ๗. บริหารงบประมาณให้มีความอิสระให้มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

           ๘. จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความข้าใจของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง วัฒนธรรมภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

  เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
  ๑.บ้านซึม    หมู่ ๕
  ๒.บ้านพุทรา    หมู่ ๖
  ๓.บ้านสินสมบูรณ์    หมู่ ๑๐
  ๔.บ้านซึมพัฒนา    หมู่ ๑๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]