• โครงสร้างหน่วยงาน
 • ระบบโครงสร้างการบริหาร
   
  ลักษณะการบริหารงาน
   
                  โรงเรียนได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
   
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
   
    มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
   
  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
   
  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
   
  มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
   
  มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
   
       มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
   
  มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   
  มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   
  มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
   
  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน
   
                    กฎกระทรวง
   
    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
   
  มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
   
    มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
   
  มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
   
                       การศึกษาปฐมวัย      
   
     มาตรฐานด้านมาตรการการส่งเสริม     
   
  มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
   
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
   
            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
   
                       1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
   
                       2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
   
                        3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
                       4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
   
                       5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
   
                       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
   
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
   
                       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
   
                       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
   
                       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
   
                       4) สุขภาวะร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
   
  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
   
        ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
   
  2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
   
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
   
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
   
            3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   
            4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   
  การมีกระบวนการเรียนการสอนทีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
   
            การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 11:55:00 น.

โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: gumjay pat โทรศัพท์: 044482926 อีเมล์: bc2466@bc.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]