โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน     ประธานกรรมการ

  2.พระครูวีรพัฒนาภรณ์          กรรมการ

  3.นางพนม   ภักดี                 กรรมการ

  4.นางจุมรี    พรมมี                กรรมการ

  5.นางศรีจันทร์   แก้วคำ         กรรมการ

  6.นางบุบผา   ถินสูงเนิน         กรรมการ

  7.นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน   กรรมการ

  8.นางเตือนจิตร  ศรีสุข           กรรมการ

  9.นายกฤษณะ   เนาว์วงษ์      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 0867267820 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]