โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน

         การจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้
  2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 0867267820 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]