• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

   

  พันธกิจโรงเรียนเสิงสาง  
   

  1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  4. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  9. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ได้อย่างยังยืน

  10. ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน

  11. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนเสิงสาง 
   

  1. ผู้เรียนได้รับโอการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  3. สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีขวัญ กำลังใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  5. เครือข่ายการพัฒนามีความเข้มแข็งที่จะร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

  6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย

  7. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

  8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  9. สถานศึกษามีการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  10. สถานศึกษามีการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  11. สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ

   

  จุดเน้นโรงเรียนเสิงสาง
   

  1. ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน  เพิ่มอัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

  2. ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

  3. ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100

  4. ผู้สอนใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนเพียงพอและหลากหลาย

  5. สถานศึกษาใช้ระบบธรรมาภิบาล  บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายจัดการศึกษา

  6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  7. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  8. ผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  9. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก  สมศ.

  10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะสู่สากล

   

   

  กลยุทธ์โรงเรียนเสิงสาง 
   

  1. ขยายโอกาสทางการศึกษา

  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

  6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม

  7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:47:39 น.

โรงเรียนเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044447127 อีเมล์: kedsuma@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พุฒิพงษ์ แทนวัน โทรศัพท์: 0987813764 อีเมล์: 0987813764 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]